Warunki członkostwa obowiązujące od 01.08.2017r.

 

Pomiędzy Vitality Boutique Sp. z o.o. prowadzącą działalność pod nazwą Vitality Boutique Fitness (dalej zwaną „VB”), prowadzącą sieć obiektów sportowych (zwanych dalej „Klubem” lub „Klubami”) a osobą korzystającą z usług Klubu (dalej zwaną „Członkiem”), zostaje zawarta Umowa członkowska (dalej zwana „Umową”) na poniższych warunkach. Na Umowę składają się Warunki ogólne oraz Formularz wniosku (zwany dalej „Formularzem”).

 

WARUNKI OGÓLNE: 

1. CZŁONKOSTWO

 

1. Członek jest podmiotem praw i obowiązków stosownych do rodzaju członkostwa wybranego w Formularzu. Status Członka uzyskuje się z chwilą podpisania Formularza i uregulowania pierwszej opłaty za składki członkowskie.
2. Opłaty, do których uiszczania zobowiązani są Członkowie (dalej zwane „Opłatami”) zostały określone w Formularzu i obejmują następujące elementy:
a) Opłaty jednorazowe  opłata administracyjna w wysokości 20 zł, opłata miesięczna, opłata dokonana z góry), wymagalne i płatne w dniu podpisania Formularza, chyba że określono inaczej;
b) Płatności cykliczne (składki członkowskie) płatne z góry za dany miesiąc w zależności od wybranej metody płatności regulowane przez okres Minimalny Okres Członkostwa wskazany w Formularzu.
3. W przypadku powstania zaległości w regulowaniu Opłat, Członek ma prawo do korzystania z Klubu dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.

2. OKRES CZŁONKOSTWA

1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać rozwiązana z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Członek zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaległych Opłat, w tym należnych za okres wypowiedzenia.
2. W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony (1 miesiąc, 3 miesiące) opłaconej z góry, Umowa wygasa zpływem okresu na jaki została zawarta, chyba że Członek zdecyduje się na jej przedłużenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Umowa zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony może zostać rozwiązana przez VB bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy zachowanie Członka w Klubie narusza obowiązujące przepisy prawa
b) Członek naruszył postanowienia Umowy,
c) Członek świadczy jakiekolwiek usługi na terenie Klubu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody na świadczenie takich usług udzielonej przez VB i bez uregulowania zasad świadczenia takich usług w drodze pisemnej z VB.
4. Umowa zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony może zostać rozwiązana przez Członka bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) działanie VB w stosunku do Członka narusza obowiązujące przepisy prawa,
b) VB naruszył postanowienia Umowy.
5. W przypadku wypowiedzenia przez Członka Umowy na czas oznaczony przed upływem Minimalnego Okresu Członkostwa z przyczyn innych niż określone w punkcie 2.4 lub z przyczyn niezależnych od VB, Członek jest zobowiązany do zapłaty VB kwoty stanowiącej równowartość 40% opłat należnych proporcjonalnie za okres od dnia rozwiązania Umowy do końca okresu na jaki Umowa została zawarta. Powyższa opłata płatna jest w momencie złożenia wypowiedzenia. Po otrzymaniu opłaty za anulowanie VB wystawi bon w wysokości równej opłacie za anulowanie, którego można użyć do pokrycia części składek członkowskich w dowolnym klubie VB, jeśli Członek postanowi ponownie zapisać się do VB. Bon będzie ważny przez 12 kolejnych miesięcy.
6. Wypowiedzenia Umowy można dokonać wyłącznie w formie pisemnej złożonej bezpośrednio w Klubie lub przesłanej za pośrednictwem poczty/kuriera/innych instytucji świadczących usługi pocztowe lub kurierskie , z uwzględnieniem punktów od 2.1 do 2.5.
7. Umowa z płatnością cykliczną zawarta na czas oznaczony, po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na okres identyczny na jaki została ona zawarta poprzednio, przy czym składka miesięczna za korzystanie z Klubu po upływie czasu oznaczonego (t.j. w ramach umowy na czas nieoznaczony), wynosić będzie równowartość obowiązującej obecnie stawki za członkostwo danego typu ii będzie płatna miesięcznie z góry w pierwszym dniu danego miesiąca, o ile Członek nie złoży na piśmie w terminie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy oświadczenia woli o niewyrażaniu zgody na przedłużenie Umowy.

3. PŁATNOŚCI

1.VB stosuje system płatności bezgotówkowych
2. Pierwsza płatność z tytułu Umowy może być dokonana w recepcji Klubu zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak i gotówki.
3. W przypadku zakupu członkostwa przez Internet płatności wnoszone są za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych.
4. Składki członkowskie za kolejne okresy wnoszone są za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniającego VB do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej Składki członkowskiej, wynikającej z zawartej umowy oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania Członkiem Klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka.
5. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, VB kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia rachunku Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych trzech prób obciążenia rachunku Członka przez VB, ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Klubu do czasu uregulowania przez Członka należnych opłat, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Członka w drodze mailowej, pisemnej lub smsowej. W przypadku braku uregulowania należnych opłat przez Członka Klubu w terminie 14 dni od otrzymania ww. powiadomienia przez Członka, VB ma prawo do wypowiedzenia Umowy z terminem natychmiastowym. .
6. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności;
7. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia Składek członkowskich
8.  Członek Klubu zobowiązany jest poinformować VB oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy:
a) środki na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,
b) rachunek Członka Klubu został zamknięty,
c)  złożył w swoim banku dyspozycję odwołania zgody na obciążenie karty płatniczej
d) zmienił dane w swoim banku niezbędne do realizacji przez VB transakcji polecenia zapłaty
9. VB dopuszcza cykliczną płatność gotówką w ramach umów zawartych na czas oznaczony w przypadku członkostw VSENIOR i VJUNIOR.
10. VB dopuszcza płatność gotówką lub kartą w ramach umów zawartych na czas oznaczony z płatnością dokonywaną jednorazowo na początku obowiązywania członkostwa.

4. KORZYSTANIE Z KLUBU

1.Ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapobiegania wtargnięciu na teren VB osób niepowołanych, zastosowany zostanie biometryczny system weryfikacji, który zawierał będzie alfanumeryczny kod stworzony z danych biometrycznych Członka Klubu. VB nie będzie zbierać lub przetrzymywać danych biometrycznych. Kod alfanumeryczny przechowuje jedynie zdjęcie odcisku linii papilarnych oraz chroni dostępu do tych danych przez osoby trzecie dzięki mechanizmom kryptograficznym. System nie pozwala na użycie tych danych przez niepowołane osoby, jak również poprzez instytucje takie jak Policja.
2. Członek Klubu nie otrzymuje karty ani innego dokumentu potwierdzającego przynależność do Klubu. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja odcisku palca poprzez przyłożenie palca do czytnika w bramce wejściowej. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo i umożliwia wstęp do Klubu.
3. W Klubach VB działa monitoring bezpieczeństwa.
4. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Klubu, np. godziny otwarcia, zamknięcie Klubu w celu przeprowadzenia obsługi technicznej, grafiki zajęć itp. będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej VB i/lub w Klubie.
5. Członkiem Klubu może zostać osoba, która nie posiada przeciwskazań zdrowotnych z korzystania z usług, jakie oferuje Klub:
a) która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) małoletnia powyżej 16 roku życia, po dostarczeniu do Klubu podpisanego przez opiekunów prawnych oświadczenia wyrażającego zgodę na zakup członkostwa oraz korzystanie z usług oferowanych przez VB przez małoletniego. Wzór oświadczenia dostępy w recepcji Klubu.
6. Zabronione jest korzystanie z Klubu przez osoby posiadające przeciwwskazania lekarskie (zdrowotne) do korzystania z usług, jakie oferuje Klub. Przed skorzystaniem z usług, jakie oferuje Klub, należy zasięgnąć porady lekarza.
7. W ramach opłaty członkowskiej Członek jest uprawniony do korzystania tygodniowo z 3 godzin zajęć grupowych wskazanych w grafiku zajęć, z zastrzeżeniem iż na zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja, której należy dokonywać poprzez Strefę Klienta. W zajęciach mogą wziąć jedynie osoby zapisane na liście głównej. W przypadku maksymalnej ilości Członków na zajęciach grupowych instruktor ma prawo odmówić wejścia na zajęcia Członków Klubu, którzy nie byli na nie zapisani. Każda kolejna godzina zajęć w tygodniu jest dodatkowo płatna przed zajęciami. Koszt jednych zajęć to 10 zł. Jeśli osoby zapisane nie pojawią się, w zajęciach mogą wziąć udział osoby z listy rezerwowej.
8. Zarówno zapisy na zajęcia jak i odwoływanie rezerwacji są obowiązkowe i odbywają się za pomocą Strefy Klienta. Dostęp do Strefy Klienta możliwy jest poprzez logowanie na stronie www.vitalityboutique.pl
9. Odwołanie zajęć możliwe jest najpóźniej na dwie godziny przed zaplanowanymi zajęciami. Trzykrotne nieodwołanie rezerwacji na zajęcia skutkuje blokadą zapisów na wszystkie zajęcia grupowe przez okres 14 dni.
10.Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć oraz zmiany grafiku.
11. Członek zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do VB w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
12. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do VB, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i pozostałej obsługi Klubu.
13 Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług VB.
14. Zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu na terenie VB. Członkowie będący w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren VB
15. Członek jest zobowiązany do pozostawienia odzieży wierzchniej i przyniesionych rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zabezpieczyć kłódkę uniemożliwiającą jej otwarcie. Zabrania się pozostawiania rzeczy w Klubie w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
16. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Członek po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek/
17. Szafki są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy godziną 22:30-23:30:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 30 dni od dnia zdeponowania.
18. Klub jest zamknięty w dni ustawowo wolne. W przypadku wystąpienia takich dni aktywne Członkostwo zostaje wydłużone o ilość dni, w trakcie których Klub był zamknięty.

5. KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ MAŁOLETNICH

1. Członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być Małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia. Wymagania:
a) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
b) podpisanie Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego
c) odbycie pierwszego treningu wprowadzającego z trenerem
d) uiszczenie opłaty członkowskiej
2. Warunki uprawniające Małoletnich poniżej 16 roku życia do korzystania z Klubu:
a) pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
b) podpisanie Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego
c) uiszczenie opłaty członkowskiej
d) Małoletni poniżej 16 roku życia mogą korzystać wyłącznie z zajęć grupowych dedykowanych dla ich kategorii wiekowej
e) Małoletni w wieku 14-16 lat poza zajęciami grupowymi dedykowanymi dla tej kategorii wiekowej, może ćwiczyć na terenie klubu tylko i wyłącznie po wykupieniu treningów personalnych z trenerem,
f) Dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia mogą korzystać ze strefy dla dzieci, jeżeli taka zostanie wyznaczona, w godzinach dyżuru Opiekuna.

6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Członka jest: Vitality Boutique sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-148) przy ul. Lindego 1c wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000638968 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Dane osobowe Członka, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Członka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Członka, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Członka oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
4. W przypadku udzielenia przez Członka, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których członek jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Newslettera i komunikatów sms, marketingu bezpośredniego.
5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Członka  innym podmiotom (odbiorcom).
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Członka do państw trzecich.
7. Dane osobowe Członka będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
8. Członek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Członka danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometryczne, w postaci danych daktyloskopijnych oraz danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.VB dopuszcza przeniesienie Umowy zawartej z Członkiem na osobę trzecią, za uprzednią pisemną prośbą Członka i zgodą VB, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz zgodnie z warunkami aktualnie obowiązującymi w Klubie.
2. Członek w celu dokonania cesji musi uiścić opłatę w wysokości 20 zł.
3. VB dopuszcza możliwość zamrożenia Członkostwa na pisemny wniosek Członka na okres nie dłuższy niż 14 dni w przypadku Członkostwa zawartego na minimum 3 miesiące. W okresie zamrożenia członkostwa Członek nie może korzystać z Klubu. Minimalny Okres Członkostwa wydłuża się automatycznie o okres trwania zamrożenia, przy czym termin płatności rat (w przypadku płatności cyklicznych) zmienia się, a Członkowi przysługuje prawo do skorzystania z usług świadczonych w ramach członkostwa po okresie zamrożenia, przez okres który pozostał do końca Minimalnego Okresu Członkostwa.
4. Zamrożenia dłuższe niż 14 dni wiążą się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 20 zł za każde kolejne rozpoczęte 14 dni.
5. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych usług trenerów personalnych z wyłączeniem trenerów zatrudnionych w VB lub współpracujących z VB.
6. Na zajęcia grupowe organizowane w Klubie obowiązują zapisy. VB zastrzega sobie prawo do odwołania  zajęć, na które nie zapisze się minimalna ilość Członków – tj. 3 osoby. Członkowie Klubu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub wiadomością SMS, nie później niż 3 godziny przed rozpoczynającymi się zajęciami.
7. Opłata za spotkanie z trenerem w ramach platformy The Journey wynosi 50zł płatne przed rozpoczęciem spotkania.
8. Opłata za udział w 12 tygodniowym programie Weight loss, lub Body Shaping wynosi 120zł płatne przed rozpoczęciem program.
9. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.