Warunki członkostwa obowiązujące od 01.08.2017r.

Pomiędzy Vitality Boutique Sp. z o.o. prowadzącą działalność pod nazwą Vitality Boutique Fitness (dalej zwaną „VB”), prowadzącą sieć obiektów sportowych (zwanych dalej „Klubem” lub „Klubami”) a osobą korzystającą z usług Klubu (dalej zwaną „Członkiem”), zostaje zawarta Umowa członkowska (dalej zwana „Umową”) na poniższych warunkach. Na Umowę składają się Warunki ogólne oraz Formularz wniosku (zwany dalej „Formularzem”).

WARUNKI OGÓLNE: 

1. CZŁONKOSTWO

1. Członek jest podmiotem praw i obowiązków stosownych do rodzaju członkostwa wybranego w Formularzu. Status Członka uzyskuje się z chwilą podpisania Formularza i uregulowania jednorazowych opłat za składki członkowskie.
2. Opłaty, do których uiszczania zobowiązani są Członkowie (dalej zwane „Opłatami”) zostały określone w Formularzu i obejmują następujące elementy:
i. a) Opłaty jednorazowe (opłata rejestracyjna, opłata administracyjna, opłata miesięczna, opłata dokonana z góry), wymagalne i płatne w dniu podpisania Formularza, chyba że określono inaczej;
ii. b) Płatności cykliczne (składki członkowskie, bony) płatne z góry w zależności od wybranej metody płatności za Minimalny Okres Członkostwa wskazany w Formularzu. Opłaty członkowskie mogą być uiszczane z góry za cały okres wskazany w Formularzu.
3. Jeżeli płatność za pośrednictwem metody płatności wybranej przez Członka w Formularzu nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, na który VB nie ma wpływu, Członek ma obowiązek niezwłocznie uregulować wszystkie należne Opłaty i wskazać alternatywną metodę płatności, która umożliwi skuteczne automatyczne pobieranie Opłat przez VB. Za każdą nieudaną próbę pobrania przez VB Opłaty będą pobierane dodatkowe opłaty administracyjne, zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym w Klubie.
4. W przypadku powstania zaległości w regulowaniu Opłat, Członek ma prawo do korzystania z Klubu dopiero po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.
5. W trakcie trwania Umowy VB nie podniesie Członkowi Klubu opłaty członkowskiej. Po zakończeniu okresu Umowy Członek Klubu może podpisać koleją umowę na aktualnie obowiązujących warunkach.

2. OKRES CZŁONKOSTWA

1. W trakcie trwania Minimalnego okresu członkostwa, Członkowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeśli VB nie wywiąże się z warunków Umowy, przy czym VB powinna otrzymać co najmniej 21 dni na usunięcie/zaniechanie naruszania warunków Umowy, licząc od dnia pisemnego poinformowania jej o tym naruszeniu.
2. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Członek zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaległych Opłat, w tym należnych za okres wypowiedzenia.
3. W przypadku płatności z góry, Umowa wygasa z końcem opłaconego okresu, chyba że Członek zdecyduje się na jej przedłużenie.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez VB bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a. a) kontynuacja członkostwa może zaszkodzić dobremu imieniu i interesom VB, w szczególności ze względu na zachowanie Członka wykraczające poza zasady współżycia społecznego oraz naruszające obowiązujące przepisy prawa,
b. b) Użytkownik narusza postanowienia Umowy,
c. c) Użytkownik świadczy usługi na terenie Klubu, np. treningi personalne bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu do Managera Klubu i bez uiszczenia opłat z tego tytułu.
VB zastrzega sobie prawo do nie zwrócenia wniesionych opłat w miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie z wyżej wymienionych przyczyn.
1. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Minimalnego Okresu Członkostwa z przyczyn innych niż określone w punkcie 2.1. Członek jest zobowiązany do zapłaty VB 40% (opłata za anulowanie) kwoty należnej VB na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (tak jak opisano to w punkcie 2.2), do końca Minimalnego okresu członkostwa. Po otrzymaniu opłaty za anulowanie VB wystawi bon w wysokości równej opłacie za anulowanie, którego można użyć do pokrycia części składek członkowskich w dowolnym klubie VB, jeśli Członek postanowi ponownie zapisać się do VB. Bon będzie ważny przez 12 kolejnych miesięcy.
2. Członkostwo może zostać rozwiązane przez VB jeśli Klub przestanie istnieć, a Członek nie wyrazi zgody na korzystanie z innego klubu VB o podobnym standardzie.
3. Wypowiedzenia Umowy można dokonać wyłącznie w formie pisemnej: listem poleconym, drogą mailowa: recepcja@vitalityboutique.pl lub bezpośrednio w Klubie, z uwzględnieniem punktów od 2.1 do 2.5.

3. KORZYSTANIE Z KLUBU

1. Ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w celu zapobiegania wtargnięciu na teren klubów Vitality Boutique osób niepowołanych, we wszystkich placówkach zastosowany zostanie biometryczny system weryfikacji, który zawierał będzie alfanumeryczny kod stworzony z danych biometrycznych Członka Klubu. VB nie będzie zbierać lub przetrzymywać danych biometrycznych. Kod alfanumeryczny przechowuje jedynie zdjęcie odcisku linii papilarnych oraz chroni dostępu do tych danych przez osoby trzecie dzięki mechanizmom kryptograficznym. System nie pozwala na użycie tych danych przez niepowołane osoby, jak również poprzez instytucje takie jak Policja.
2. W Klubach VB działa monitoring bezpieczeństwa.
3. Wszelkie zmiany dotyczące działalności Klubu, np. godziny otwarcia, zamknięcie Klubu w celu przeprowadzenia obsługi technicznej, grafiki zajęć itp. będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej VB i/lub w Klubie.
4. Członek wykonuje ćwiczenia i korzysta z urządzeń i wyposażenia Klubu na własne ryzyko. VB ponosi wobec Członka odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
6. Szafki oddane są do dyspozycji Klubowiczów tylko w godzinach otwarcia Klubu. Po jego zamknięciu kłódki będą rozcinane i szafki będą opróżniane. Rzeczy wyjęte z szafek będą do odebrania w Recepcji Klubu w terminie do 2 tygodni od momentu opróżnienia szafki. Klub nie ponosi kosztów związanych z rozcięciem kłódek należących do Klubowiczów.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Klub może dokonać cesji lub przenieść prawa wynikające z niniejszej Umowy na osoby trzecie, a także zlecić podwykonawcom zewnętrznym wykonanie wynikających z niej zobowiązań. Członek przyjmuje do wiadomości, że zobowiązania wobec Klubu dotyczące nieuregulowanych Opłat mogą zostać przeniesione na osoby trzecie.
2. W wyjątkowych okolicznościach VB dopuszcza przeniesienie Umowy zawartej z Członkiem na osobę trzecią, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz zgodnie z warunkami aktualnie obowiązującymi w Klubie i z aktualnie obowiązującymi opłatami.
3. VB dopuszcza możliwość zawieszenia Członkostwa na aktualnie obowiązujących warunkach i z aktualnie obowiązującymi opłatami. W tym okresie Członek nie może korzystać z Klubu. Okres zawieszenia Członkostwa nie wlicza się do Minimalnego Okresu Członkostwa. Termin płatności rat nie zmienia się.
4. Członkowie Klubu nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych usług trenerów personalnych z wyłączeniem trenerów zatrudnionych w VB.
5. Na zajęcia grupowe organizowane w Klubie obowiązują zapisy. VB zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, na które nie zapisze się minimalna ilość Członków – tj. 3 osoby. Członkowie Klubu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub wiadomością SMS, nie później niż 3 godziny przed rozpoczynającymi się zajęciami.
6. W przypadku maksymalnej ilości Członków na zajęciach grupowych instruktor ma prawo odmówić wejścia na zajęcia Członków Klubu, którzy nie byli na nie zapisani.
7. Członkowie Klubu, którzy zapisali się na zajęcia grupowe mają obowiązek powiadomienia Klubu (telefonicznie, mailowo, przez panel Klienta) o nieobecności na zajęciach najpóźniej 2 godziny przed odbywającymi się zajęciami. Trzykrotne nieodwołanie rezerwacji na zajęcia skutkuje blokadą zapisów na wszystkie zajęcia grupowe przez okres 14 dni.
8. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.